Przygotowanie zakładów ubiegających się o certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne

PN-EN 1090-1 – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”

PN-EN 1090-2 – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”

PN-EN ISO 3834-2 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości”

PN-EN 15085-2 – Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych”

PN-M-69009 – „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział”

PN-EN ISO 9001 – „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.

Wdrożenie systemu oraz pełnienie obowiązków Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego.